Przemoc i agresja

Home / Blog / Przemoc i agresja

Przemoc i agresja, definiowana jako zachowanie człowieka, którego intencją jest sprawienie cierpienia, wyrządzenie szkody, ograniczenie wolności, narzucenie władzy przy wykorzystaniu własnej siły fizycznej i psychicznej, nie są już właściwie tylko sytuacjom ekstremalnym i nie wiążą się wyłącznie za światem przestępczym. Obok przemocy przestępczej szerzy się przemoc zwyczajna, codzienna. Akty agresji coraz częściej zaczynają stawać się środkami społecznego reagowania. Agresja i przemoc może być ujmowana jako indywidualne zachowanie się interpersonalne, jak również jako zjawisko społeczne. „ Agresja czy przemoc interpersonalna to czynności intencjonalnie podejmowane przez ludzi ( np. specyficzne zachowanie się, aranżowanie określonej sytuacji), stanowiące zagrożenie bądź powodujące szkody w fizycznym, psychicznym i społecznym dobrostanie innych osób (tj. wywołujące ból, cierpienie, destrukcję, prowadzące do utraty cenionych wartości) ” Jako zjawisko społeczne w psychologii agresja odnoszona jest nie do osobistych skłonności konkretnych jednostek lecz do standardów norm i procesów regulujących zachowanie grupy. Pojęcia „przemoc” i „agresja” ze względu na ich wieloznaczność są trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Z jednej strony są to terminy pokrewne – dotyczą tych samych stanów i zachowań psychicznych. Z drugiej strony jednak różnią się – biorąc pod uwagę przyczyny, skutki i skalę tych negatywnych zachowań.psychologoa kłotnie