Dariusz Paweł Majak

Odkryj, jak psychologia wpływa na podejmowanie decyzji w grach i zwiększ swoje szanse na wygraną w Vavada, gdzie emocje spotykają się z rozumem. Топовый слот Sweet Bonanza уже на сайте казино Вавада! Osiągnij lepsze wyniki w handlu kryptowalutami z Neoprofit AI dzięki nowoczesnym technologiom.

Dariusz Majak Dariusz majak - Instytut Psychologii Coach

psycholog kliniczny, psychoonkolog, trener, coach, mediator

Posiada rekomen­dacje I stop­nia (trener warsz­tatu umie­jęt­no­ści psychospołecz­nych) i II stop­nia (trener treningu inter­per­sonal­nego) Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego. Jest mediatorem cer­tyfikowanym przez Stowarzyszenie Mediatorów „Poro­zumienie”. Pracuje jako coach w/g metody TROP.

Specjalizuje się w prowadzeniu szko­leń roz­wojowych, terapeutycz­nych i szkoleniu trenerów i coachów. Przy­gotowywał i realizował warsz­taty z obszarów: aktywizacji zawodowej, pracy w zespole, komu­ni­ka­cji, roz­wiązywania kon­flik­tów, mediacji i innych. Ponadto zaj­muje się pro­wa­dze­niem mediacji na zlecenie sądów i klien­tów indywidual­nych oraz moderacji dla małych i dużych grup. Ma wielolet­nie doświad­czenie w pracy z trenerami, osobami pragnącymi się roz­wijać, młodzieżą, spor­tow­cami i studen­tami. Wykładowca Instytutu Psychologii Stosowanej.

Zapisz